@t.shu.edu.cn
POP3:pop3.t.shu.edu.cn
SMTP:smtp.t.shu.edu.cn
IMAP:imap.t.shu.edu.cn
@i.shu.edu.cn
POP3:pop3.i.shu.edu.cn
SMTP:smtp.i.shu.edu.cn
IMAP:imap.i.shu.edu.cn
@staff.shu.edu.cn
POP3:pop3.staff.shu.edu.cn
SMTP:smtp.staff.shu.edu.cn
IMAP:imap.staff.shu.edu.cn